BIP PAN Olsztyn

Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. wykonania modernizacji budynków: administracyjnego i laboratorium - PN/K/U/6/AL

Znak sprawy: PN/K/U/6/AL
Data ogłoszenia: 12.08.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 5 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane na wezwanie:

Załącznik nr 6 – Wykaz osób [PDF]
Załącznik nr 6 – Wykaz osób [RTF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (20.08.2020) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.12.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-08-12 11:48:58
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-08-12 13:51:25
Odsłon: 1540
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Usługi Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. wykonania modernizacji budynków: administracyjnego i laboratorium - PN/K/U/6/AL